Долмиев Фидаил Рагун улы
Кече Кирмђн авылында туган.
1981нче елда туган авылында урта мђктђп тђмамлый
1981-1984 — Алабуга медицина училищесында укый.
1984нчеелда Казан медицина институтына укырга керђ.
1984-1986 — Совет Армиясе сафларында хезмђт итђ.
1986-1992 — медицина институтында укый. Уку дђверендђ 6 ел буе Казан шифаханђлђрендђ урта медицина хезмђткђре булып эшли.
Институтта укыганда туган авылындагы “Кызыл партизан” књмђк хуќалыгыныћ степендиаты.
1992-1993нче елларда Алабуга районы шифахђсендђ интернатураны хирургия белгечлеге буенча њтђ џђм бњгенге кљнгђчђ “Татнеть” акционерлык ќђмгыятенећ медицина — санитария бњлегендђ хирург. Аћа биредђ чорыбызныћ књренекле табиблары Фђрит Галимзян улы Ќиџаншин џђм Илсур Васыйл улы Зђйнуллин белђн эшлђњ бђхете тђти 2001нче елда хирургия бњлеге мљдире.
Кече Кирмђн башлангычта укыганда: ял кљннђре булмасын иде ул, — дип бар авылны шаккаттырган Фидаил мине ђле дђ гаќђплђндерњдђн туктамый. Ни љчен дисезме?
Чирек гасыр урыс мохитендђ яшђсђс дђ туган телендђ сљйлђшкђндђ ятлар сњзе кушмый, ќангаятышлы, югары ђдђби талђплђргђ ќавап бирерлек зђвыклы ђћгђмђдђн ул. Аныћ эш урынында милли басмаларны: ггђќит—журналларны, ђле генђ нђшрияттан тљшкђн китапларны књреп шатланасыћ. Моны бит авырулар да књрђ џђм иманлы табиб кулына элђгњенђ сљенђлђр. Итагатьле, аз сњзле, мљлђем хирургия бњлеге мљдиреннђн ышаныч, тђвђкђллек, ныклык беркелеп тора. Кешелђр аћа мљрђќђгать итњдђ бернинди тоткарлык тыймыйлар. Дђвалаучыныћ мондый мљнђсђбђттђ булуы терелњгђ, сђламђтлђнњгђ юлны тизлђтђ. Аны яраталар. Фидаилнећ дљньдагы яћалыклардан хђбђрдар булуы гаќђплђндерђ. Књрђсећ, ул књбрђк тыћлый, књрђ, сећдерђ белђдер. Фидаил Рагун улы ђкрен кешегђ ошаган. Бу беренче тђэсирдер. Лђкин аныћ белђн даими булараг туры килсђ, моныћ киресе дђлиллђнђ. Дистђлђгђн кешене кабул итђ, операциялђр ясый, палаталарны ђйлђнђ, хуќалык мђсьђлђлђрен хђл итђг. Шифаханђсе урнашкан нарат урманыннан, ќићел машинасына утырып, шђџђргђ дђ чабасы бар.
Якташлары ђллђ нарат урманына хозурланырга, ђллђ зур ман буеныћ саф џавасына сулараг яраталар, бу шифанђгђ су урынына агылалар џђм алабугалылар булып яшђп алалар.
Туган тљбђк турында китап язу џђм анда њзен кертергђ уйлавыбызны ишеткђч Фидаил тогын гаќђплђндерде, ул моннан кайгы рђвештђ баш тартты, алты ай буе ни язма ни фотосњрђт бирмђде. Лђкин ђйтте:
Рафаил абый, Илшат Сљнгатулла улы Фђрхуллинны, минем дустым, бар ќирдђ дђ саакташым, хезмђттђшемне кертегез. Менђ ул табиб,ичмасам. РКБда бергђ эшлђгђн профессоры ђле дђ Илшатны њзенђ чакыра. Мамадыш шифаханђсендђ балалар бњлеген ќитђкли. Кљне юк, тљне юк. Љенђ кайта гына тњрђлђр бала, нык авырта, дип килеп алалар. Кеше њтенеченнђн баш тарта белми. Менђ шуны языгыз. Алабугага килгђн кешелђ дђ Илшатны мактап бетерђ алмый: Сонгатович кебек кешелекле табиб булганда яшђргђ була, дилђр. Менђ Илшат лаек китапка, мин тњгел…
Фидаил Рагун улыныћ хатыны Наилђ Хђким кызы табиб. Уллары Наил, кызлары Алсу.
Аныћ Кечеч Кирмђнгђ ђнисе Фаимђ апа янына хђл белергђ, эшлђргђ кайтуын да берничђ авыл халкы зарыгып кљтђ. Кићђшђселђре, акыллашасылары бар…
Категория: Наши земляки | Добавил: Admin (25 Апреля 2008)
Просмотров: 4038 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar